top of page
Adalet Ölçeği

FAALİYET ALANLARI

SÖZLEŞMELER HUKUKU VE GENEL KURUMSAL DANIŞMANLIK

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, kira sözleşmeleri, satın alma sözleşmeleri, nakliye/taşıma sözleşmeleri, üretim sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, temlik sözleşmeleri, alt işverenlik sözleşmeleri, finansal yapılandırma sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri başta olmak üzere; pek çok sözleşme tipine dair sözleşme metinlerinin düzenlenmesi, sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi, sözleşme müzakereleri sırasında danışmanlık, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık hallerinde yargılama sürecinde müvekkillerine Türkçe ve İngilizce dillerinde sonuç odaklı ve önleyici çözümler sunmaktadır.  

SÖZH
TİCARETŞİRKET

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun her alanında hizmet vermektedir.

 

Şirketler Hukuku alanında, şirket türünün belirlenmesi, şirket kuruluşu, şirketin kurumsal faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal yapının oluşturulması, esas sözleşmelerin hazırlanması, pay sahipleri sözleşmelerinin(shareholder agreement) hazırlanması, genel kurullar, yönetim kurulu, iç yönerge, sorumluluklar, pay sahiplerinin hakları ve sermayeye dair işlemler, joint-venture sözleşmeleri, hisse devir sözleşmelerinin hazırlanması, ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi, pay senetlerinin çıkarılması, birleşme, bölünme, devralma, due diligence denetiminin gerçekleştirilmesi, teminatların müzakere edilmesi, teminat sözleşmelerinin, faktoring işlemlerinin, kredi sözleşmelerinin hukuki olarak incelenmesi, ipotek, rehin, kefalet, teminat mektubu gibi teminat hukuku alanına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, ticari işletmenin devri, ticari işlemlerde taşınır rehni, cari hesap sözleşmeleri, haksız rekabet başta olmak üzere ticari uyuşmazlıklardan doğan davaların yargısal süreçlerinin takibi gibi pek çok alanda hizmet verilmektedir.

 

Kıymetli evrak(poliçe, bono, çek, konişmento ve hisse senetleri) hukukundan doğan uyuşmazlıklarla ilgili tüm hukuki süreçlerin yönetimi, yerel ve uluslararası kara, deniz, demiryolu ve hava yolu ile taşıma işlerine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, taşıma işlerinden kaynaklanan ticari uyuşmazlıkların yargısal süreçlerinin takibi de verilen hizmetler arasındadır.

TİCARET ve ŞİRKETLER HUKUKU

SPK

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, yerli ve yabancı halka açık şirketlere sermaye piyasası hukuku alanında her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Büromuz, sermaye piyasası faaliyetleri, halka arzlar, halka açık şirketlerin esas sözleşmelerinin hazırlanması, sermaye piyasası mevzuatına uyum ve mevzuat danışmanlığı ile kurumsal yönetim alanlarında hizmet vermektedir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

UYUŞMAZLIK

Türkoğlu Avukatlık Bürosu olarak, arabuluculuk, dava ve tahkim yargılaması ile icra aşaması dahil tüm yargılama sürecinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. 

DAVA ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, Fikir ve Sanat Eserleri, Markalar, Patentler, Coğrafi İşaretler, Tasarımlar, Faydalı Modeller, Alan adları ile ilgili müvekkillerine tescil başvuru işlemleri ve sürecin takibi, başvuruya itirazlar, başvuruların yenilenmesi, üçüncü kişiler adına yayımlanan marka başvurularına karşı yayıma itiraz işlemleri, başvuru öncesi benzerlik araştırmaları ve risk analizi raporu hazırlanması, bülten takibi, hükümsüzlük davaları, iptal ve tecavüz davaları ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan diğer uyuşmazlıklara dair her türlü hukuki hizmet vermekte, meydana gelebilecek uyuşmazlıkların önlenmesine ve giderilmesine ilişkin çözümler sunmaktadır.

FİKİRSINAİ

TAHKİM

Türkoğlu Avukatlık Bürosu olarak ICC, LCIA, SIAC, ICSID ve ISTAC gibi yerli ve uluslararası birçok tahkim kurumu nezdinde ve ad hoc tahkim davalarında müvekkillerimize Türkçe ve İngilizce dillerinde hizmet vermekteyiz. ​

 

Tahkim anlaşmasının akdedilmesi, tahkim yargılamasının yürütülmesi ve yargılama neticesinde iptal davası, yabancı hakem kararlarının Türkiye’deki tanıma ve tenfizi olmak üzere tahkimle ilgili tüm hukuki sürecin yürütülmesinde müvekkillerimize destek vermekteyiz.

TAHKİM

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar başta olmak üzere tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile ilgili bireysel ve kurumsal gereksinimlerin yanı sıra iş sözleşmelerinin hazırlanması ile müzakere edilmesi, iş kazaları ve mesleki hastalıkları, nitelikli hesaplamaların gerçekleştirilmesi, hizmet tespitlerinin gerçekleştirilmesi, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerinden doğan hak ve yükümlülüklerin uygulanması başta olmak üzere İş Hukuku alanında genel danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İŞ HUKUKU

İŞHUKUKU

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, Tüketici mevzuatı uyarınca tüketici uyuşmazlıklarının (yerel mahkemelerde görülen davalar, il/ilçe tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici şikayetleri, Cimer, Ticaret Bakanlığı gibi idari merciler kanalıyla yöneltilen tüketici uyuşmazlıkları) yargısal süreçlerinin yürütülmesi, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, Tüketici Hakem Heyetleri ve T.C. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetim Müdürlüğü nezdindeki yasal denetim süreçlerinde müvekkil şirketlerin temsili, cevap dilekçelerinin hazırlanması, Tüketici Hukukuna dair genel hukuki danışmanlık verilmesi, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Fiyat Etiketi Yönetmeliği, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği gibi ikincil düzenlemelere uyumun sağlanması amacıyla uyum projelerinin yürütülmesi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca e-ticaret alanında faaliyet gösteren müvekkillerinin yasal mevzuata uyumunun sağlanması, mesafeli satış sözleşmelerinin hazırlanması, üyelik ve kullanım koşulları metinlerinin hazırlanması, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında hukuki incelemenin yapılması, önleyici tedbirlerin alınması, uyuşmazlık durumunda Reklam Kurulu nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi hizmetlerini sunmaktadır. Av. Cem Türkoğlu aynı zamanda Tüketici Hakem Heyeti’nde İstanbul Barosu temsilcisi olarak faaliyet göstermekdir.

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, enerji sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmelere, bu sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası şirketlere; Türkiye’deki EPDK düzenlemeleri ile birlikte hem ulusal hem de uluslararası alandaki enerji hukuku düzenlemeleri kapsamında hizmet vermektedir. ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi, EPDK nezdindeki işlemlerin takibi, rödovans sözleşmelerinin hazırlanması, ticari işlemler kapsamında elektrik alımı ve satımı, EPDK kararlarına karşı dava açılması, izin ve lisans başvuru süreçlerinin yönetimi, teşvikler ve teşvik başvuruları hususlarında danışmanlık vermektedir.

ENERJİ HUKUKU

ENERJİ
KVKK

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, kişisel verilerin korunmasına dair ulusal mevzuat olan KVKK ve Avrupa Birliği mevzuatı olan GDPR çerçevesinde müvekkillerine hizmet vermekte, kişisel veri envanterlerinin hazırlanması, politika metinlerinin ve prosedürlerin hazırlanması, mevzuata uyum projelerinin yürütülmesi, eğitimler verilmesi başta olmak üzere pek çok alanda danışmanlık sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU

AİLE ve MİRAS HUKUKU

Türkoğlu Avukatlık Bürosu boşanma, soybağı, velayet, nafaka uyuşmazlıkları, miras hukuku alanları başta olmak üzere Aile Hukuku’na ilişkin her türlü davanın yürütülmesi, anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi, boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi, boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması, aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması, mal paylaşımı, intikal, uyuşmazlık yönetimi, vesayet ve sair şahıs hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

AİLE

İDARE ve VERGİ HUKUKU

Türkoğlu Avukatlık Bürosu, regüle (düzenlenmiş) piyasalar ile diğer tüm kamu otoriterileri nezdinde geçerli olan zorunlu düzenlemelere uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi için hukuki danışmanlık sağlamakta, müvekkillerimizi idari otoriteler nezdinde temsil etmekte; idari düzenlemeler ve idari işlemler hakkında yerel mahkemeler ve Danıştay nezdinde görülen iptal ve tam yargı davaları yargılama süreçlerinde hizmetler sunmaktadır. Bununla birlikte her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtilaflarla pratik çözümler üretmektedir.

VERGİ
bottom of page